<%Response.Buffer = "True"%> <%If Request.Querystring("show") = "fusk" Then mess = "alert('Du har redan röstat på den bilden!\n\nDu kan rösta igen om en timme!');return true;" End If%> visa produkter <%Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & db Set RS=Conn.Execute("Select * From galleri Where namn='" & Request.QueryString("id") & "'") If Request.Querystring("id") = "" then Response.Redirect "index2.asp" End If%> <% Const perSida = 9 'Bilder per sida Sidan = Request.QueryString("sida") If Sidan = "" then sida = 1 Else sida = Sidan End If With RecSet .CursorLocation = 3 .CacheSize = perSida End With SQL = "Select * From bilder Where namn='" & Request.QueryString("id") & "' Order By id desc" RecSet.Open SQL, Conn If RecSet.EOF Then%> <%Else%> <%With RecSet .MoveFirst .PageSize = perSida .AbsolutePage = sida End With Sidor = RecSet.PageCount X = 0 Do While Not RecSet.EOF And X < RecSet.PageSize%> <%X = X + 1 Recset.MoveNext Loop Recset.Close Conn.Close Set Recset = Nothing Set Conn = Nothing End If%>
Inga bilder i denna kategori.
<%=Replace(RS("info"), vbCrLf, "
" )%>
Valpar ( klicka för större bild! )
>>> klicka här för Galleri tidigare valpkullar <<<


','<%=RecSet("namn")%>');">" width="190" border="1">
 
<%=Replace(RecSet("bildinfo"), vbCrLf, "
" )%>
<%If Sidor <> 1 Then If (Int(sida)) <> 1 Then%> &sida=<%=(Int(sida)-1)%>">« <%Else Response.Write "" End If For Sid = 1 To Sidor If (Int(Sid)) = (Int(sida)) Then Response.Write Sid Else Response.Write " " & Sid & " " End If Next If (Int(sida)) <> (Int(Sidor)) AND X > 0 Then%> &sida=<%=(Int(sida)+1)%>">» <%Else End If End If%>